Kedves Szülők!

Kérjük önöket, hogy a jövedelemadó 1%-t ajánlják fel iskolánk alapítványa számára.

Az Egy Nap Gyermekeinkért Alapítvány célja:

Az oktató-nevelő munka anyagi támogatása, a tanórák taneszközökkel, szemléltető eszközökkel történő ellátása, ismerethordozók, audiovizuális eszközök, könyvek beszerzése, az iskolai nyelvoktatás feltételeinek javítása.

Az oktatás minőségének javításához anyagi eszközökkel való hozzájárulás.

Kérjük Önöket, hogy éljenek a törvény adta lehetőséggel és ne hagyják elveszni adójuk 1%-t!

 

 

Az EGYSZA lap kitöltése

Rendelkező nyilatkozat a befizetett személyi jövedelemadó 1+1 %-áról

Ebben az évben is lehetősége van arra, hogy az összevont adóalap utáni, a kedvezmények és az önkéntes kölcsönös pénztári egyéni számlára, a nyugdíj-előtakarékossági számlára, valamint a nyugdíjbiztosítási szerződés alapján az Ön által átutalni rendelt összeg levonása után fennmaradó befizetett adójának 1+1%-áról rendelkezzen.

Ha Ön mindkét kedvezményezetti körbe tartozó részére kíván támogatást juttatni, akkor az „EGYSZA” elnevezésű lap mindkét részét töltse ki!

Amennyiben Ön csak az egyik kedvezményezetti körbe tartozó szervezet javára kíván rendelkezni, akkor az „EGYSZA” elnevezésű lapon található, másik nyilatkozatra szolgáló részt hagyja üresen, vagy húzza át.

Az első kedvezményezetti körbe tartozó szervezet esetében a kedvezményezett adószámát kell beírni. A második kedvezményezetti körbe tartozó egyház és a kiemelt költségvetési előirányzat esetén a technikai számot kell feltüntetnie. A technikai számmal rendelkező kedvezményezett esetében, annak neve is feltüntethető.

Nem érvényes a rendelkezés, ha a nyilatkozatát 2017. május 22-éig nem küldi meg (juttatja el) a Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz. Ha ezt követően rendelkezik (befizetett) személyi jövedelemadója 1+1%-áról, a rendelkezése érvénytelen.

A rendelkezését - 2017. május 22-ig - megteheti:

- a rendelkező nyilatkozatot lezárt, adóazonosító jelével ellátott, postai borítékban, személyesen vagy postán eljuttatva a NAV-hoz vagy

- a 16SZJA jelű személyijövedelemadó-bevallásában, azzal együtt benyújtva, vagy

- munkáltatói adó megállapítás esetén munkáltatójához (2017. május 10-éig, lezárt, adóazonosító jelével ellátott, ragasztott felületére átnyúlóan, saját kezűleg aláírt postai borítékban) eljutatott nyilatkozatban, vagy

- a NAV honlapján (www.nav.gov.hu) közzétett általános nyomtatványkitöltő- és ellenőrző program (ÁNYK-AbevJava) segítségével kitöltött „16EGYSZA” jelű formanyomtatvány „EGYSZA” elnevezésű lapját kinyomtatva, lezárt, adóazonosító jelével ellátott, postai borítékban, személyesen vagy postán, illetőleg elektronikus űrlapként, elektronikus úton (meghatalmazott esetén külön megbízás alapján) eljuttatva a NAV-hoz, vagy

 - 2017. március 15-től a NAV honlapjáról (www.nav.gov.hu) és a www.magyarorszag.hu oldalról elérhető, web alapú kitöltő- ellenőrző program (WebNYK) segítségével.

 

Letölthető nyomtatvány: [LINK]

 

EGY NAP GYERMEKEINKÉRT 
ALAPITVÁNY

AZ ALAPÍTVÁNY ADÓSZÁMA:
19670742-2-43

AZ ALAPÍTVÁNY SZÁMLASZÁMA: 
11718000-20331070

Az iskola szűkös anyagi helyzete 1991-ben arra késztetett 12 szülőt, hogy a magasabb színvonalú oktatás anyagi feltételeinek biztosítására alapítványt hozzon létre. Személyenként évi fizetésüknek egy napra eső részét ajánlották fel e nemes célra. Az így összegyűlt 16500 Ft volt az Alapítvány induló vagyona.
A szülői támogatásnak köszönhetően, főleg a személyi jövedelemadó 1 %-ának felajánlásából már évek óta több, mint 1 millió Ft-ot tud az Alapítvány - céljainak megfelelően - felhasználni.
A Brassó Utcai Általános Iskola köszönettel tartozik az Alapítvány minden támogatójának.

Az Alapítvány célja:

Az oktató-nevelő munka anyagi támogatása; nevezetesen: a tanórák taneszközökkel, szemléltető eszközökkel történő ellátása, ismerethordozók, audiovizuális eszközök, könyvek beszerzése, az iskolai nyelvoktatás feltételeinek javítása

Az oktatás minőségének javításához anyagi eszközökkel való hozzájárulás.

Az alapítók a célok közül kizárják az iskola épületének fenntartásával kapcsolatos költségekhez való hozzájárulást, szociális támogatást - alapítványi keretekből.

Az Alapítványnak az 1997. évi CLVI. törvény besorolása szerinti közhasznú tevékenysége: 
-nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés 
-kulturális tevékenység

Az Alapítvány vállalkozási tevékenységet csak másodlagosan, közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végezhet. Eddig ezzel a lehetőséggel az alapítvány nem élt.
Az Alapítvány befektetési tevékenységet nem folytat.

Az Alapítvány a támogatói pénzeszközöket az Alapító Okiratban meghatározott tevékenységére fordítja.

Politikai tevékenységtől való függetlenség

Az Alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, pártoktól független, azoknak anyagi támogatást nem nyújt. 
Az Alapítvány pártoktól független, azoktól támogatást nem kaphat, országgyűlési-, valamint megyei, fővárosi önkormányzati jelöltet a választásokon nem állíthat, és azoknak anyagi támogatást sem nyújthat.

Gazdálkodás az alapítványi vagyonnal

Az Alapítvány vagyonát a kuratórium kezeli és gondozza. 
Az alapítványi vagyonból az iskola részére vásárolt álló -és fogyóeszközök az iskola tulajdonába kerülnek, az oktatás minőségének javítását szolgálják.

Az Alapítvány kuratóriuma

A Kuratórium összetételét az Alapítók 1999. augusztus 26-án újra pontosították.
Kuratórium elnöke: Kurdi Gyula; tagok: dr.Ócsainé dr. Naszádos Krtisztina; Barabásné Herczeg Gabriella, Zöldhegyi Józsefné sz :Novák Sarolta; Bognár Károlyné sz: Varga Bernadett; Fehér Istvánné sz:Selyem Erzsébet; Fazekas Judit, Némethné Felkai Márta.

A kuratórium valamennyi tagja egy-egy szavazattal rendelkezik. Szavazat-egyenlőség esetén a kuratórium elnökének szavazata dönt. 
A kuratórium akkor határozatképes, ha a tagjainak 50%-a + 1fő jelen van. 
Döntéseit nyílt szavazással hozza, egyszerű többséggel. 
A kuratórium évente legalább egy alkalommal köteles tájékoztatni az alapítókat a működéséről, különösen az alapítványi vagyon kezeléséről és felhasználásáról.

Az Alapítvány megszűnése

Az Alapítvány megszűnése esetén a megmaradt alapítványi vagyont az eredeti alapítványi céloknak megfelelően kell felhasználni.

AZ ALAPÍTVÁNY SZÁMLASZÁMA: 11718000-20331070

Egyéb alapítványi adatok, domumentumok:

Az Alapítvány köszönetét fejezi ki  

A törvényességi felülvizsgálat birósági végzése (2014. október 8.)

Levél a szülőknek 2018

Eredménykimutatás és mérleg (2015)   
Összegfelhasználási közlemény (2015) 
Eredménykimutatás és mérleg (2014)
Eredménykimutatás és mérleg (2013)
Eredménykimutatás és mérleg (2012)
Eredménykimutatás és mérleg (2011)
Eredménykimutatás és mérleg (2010)
Eredménykimutatás és mérleg (2009)
Eredménykimutatás és mérleg (2007 valamint 2008)

Beszámoló a 2016/2017. tanév pályázatairól

Beszámoló a 2015/2016. tanév pályázatairól

Beszámoló a 2014/2015. tanév pályázatairól

Beszámoló a 2013/2014. tanév pályázatairól

Beszámoló a 2012/2013. tanév pályázatairól

Beszámoló a 2011/2012. tanév pályázatairól
Beszámoló a 2010/2011. tanév pályázatairól
Beszámoló a 2009/2010. tanév pályázatairól
Beszámoló a 2008/2009. tanév pályázatairól
Beszámoló a 2007/2008. tanév pályázatairól
Beszámoló a 2006/2007. tanév pályázatairól 
Beszámoló a 2005/2006. tanév pályázatairól 
Beszámoló a 2004/2005. tanév pályázatairól 
Beszámoló a 2003/2004. tanév pályázatairól 
Beszámoló a 2002/2003. tanév pályázatairól