A beiratkozás időpontja: 2018. április 12. csütörtök 8-19 óráig

2018. április 13. péntek 8-19 óráig

 

 

A hosszabb várakozási idő elkerülése végett kérjük, szíveskedjenek időpontot egyeztetni a titkárságon munkanapokon 

8-15 óráig a 06-30-357-98-57 vagy a 291-8323 vagy a 290-7577 telefonszámon, vagy személyesen.

FELHÍVÁS

a tankötelessé váló gyermekek iskolai beiratkozására

 

 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 45.§ (1) bekezdése értelmében Magyarországon minden gyermek köteles az intézményes nevelés-oktatásban részt venni, tankötelezettséget teljesíteni.

A gyermek abban az évben, amelyben augusztus 31. napjáig a 6. életévét betölti – de legkésőbb az azt követő ében – tankötelessé válik. Az a gyermek, akinek esetében azt a szakértői bizottság javasolja, további egy nevelési évig az óvodában részesül ellátásban, és ezt követően válik tankötelessé.

A tankötelezettség teljesítése a tanév első napján kezdődik.

A nevelés-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (továbbiakban: Rendelet) 21.§ (1) bekezdése értelmében a tankötelezettség megkezdésének feltétele a gyermek iskolába lépéséhez szükséges fejlettségének a megléte, annak igazolása.

Amennyiben a gyermek elérte az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget, az óvoda ezt igazolja. Ha a gyermek nem járt óvodába, vagy a gyermek iskolába lépéshez szükséges fejlettsége egyértelműen nem dönthető el, illetve ha a szülő nem ért egyet a kiállított óvodai igazolással az óvoda szakértői bizottsági vizsgálatot kezdeményez.

A gyermek felvételéről az igazgató dönt.

Az iskolai felvétellel kapcsolatban meghozott döntés ellen – annak közlésétől számított 15 napon belül – a szülő eljárást indíthat az igazgatónál. A kérelem tekintetében a fenntartó jár el, és hoz másodfokú döntést.

A Rendelet 22.§ (2) bekezdése értelmében az adott évben tanköteles korba lépő gyermeket a szülő köteles beíratni a lakóhelye szerinti illetékes vagy a választott iskola 1. évfolyamára.

 

Az óvodában maradó tanköteles korú gyermekeket nem kell beíratni! Az óvodában kapott határozatot, (amin a „További 1 év óvodai nevelés” van aláhúzva), bármikor (már most is), soron kívül le lehet adni a titkárságon, de legkésőbb a beiratkozás napján.

 

A beiratkozás időpontja: 2018. április 12. csütörtök 8-19 óráig

2018. április 13. péntek 8-19 óráig

 

A hosszabb várakozási idő elkerülése végett kérjük, szíveskedjenek időpontot egyeztetni a titkárságon munkanapokon 8-15 óráig a 06-30-357-98-57 vagy a 291-8323 vagy a 290-7577 telefonszámon, vagy személyesen.

                                                                      

A felvétel nem a jelentkezés sorrendjétől függ!!!

A beiratkozás alkalmával mindkét szülőnek – egyéb határozat szerint a gondviselőnek – személyesen meg kell jelenni! A különélő szülők a gyermek sorsát érintő lényeges kérdésekben (így az iskola megválasztásában) a gyermek elhelyezését követően – közös szülői felügyelet hiányában isegyüttesen gyakorolják jogaikat, kivéve, ha a különélő szülő felügyeleti jogát a bíróság korlátozta, vagy megvonta (2013. évi V. törvény 4:175.§ (1)-(2)).

Nem elég az a határozat, ami kimondja, kinél van elhelyezve a gyermek!

Nem elég a másik szülő meghatalmazása!

 

 • A beiratkozás napján nem keletkezik tanulói jogviszony.
 • A felvett tanulókról az iskola honlapján és a hirdetőtáblán lehet tájékozódni. Itt a tanulóknak csak az oktatási azonosítója fog szerepelni. Az elutasítottakat levélben értesítjük.
 • A Brassó Utcai Általános Iskola „körzetes” beiskolázású iskola. A felvétel prioritásai:

A körzetben van

 1. A gyermek + és legalább az édesanya állandó lakcíme.
 2. A gyermek állandó lakcíme + a szülő tartózkodási helye.
 3. A gyermek és a szülő tartózkodási helye.

 További szabad helyek esetén:

 1. Körzeten kívüli „testvér” gyermek (nagyobb testvére iskolánkba jár).
 2. A szülő iskolánk tanulója volt.
 3. Kerületi közalkalmazott, köztisztviselő gyermeke.
 4. Az iskola 1 km-es körzetében lakik, vagy a szülő 1 km-es körzetben dolgozik.
 • Iskolánkba körzetes gyerekek felvétele kötelező!
 • A törvény úgy definiálja a körzetbe tartozást, hogy a „körzetes utcák” valamelyikében életvitelszerűen lakó gyerekek kerülhetnek be alanyi jogon az iskolába. Ha a férőhely megengedi, körzeten kívüli tanulókat is beiskolázhatunk.
 • Magyar állampolgár tanuló tankötelezettségétkülföldi nevelési-oktatási intézményben is teljesítheti. Ha a tanköteles korba lépő gyermek külföldön kezdi meg tanulmányait, azt be kell jelenteni a lakóhely, ennek hiányában a tartózkodási hely szerinti illetékes járási hivatalnak.

 

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:

 • az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás, amely lehet
 • óvodai szakvélemény,
 • nevelési tanácsadás keretében végzett iskolaérettségi szakértői vélemény,
 • sajátos nevelési igényű gyermekek esetében a Szakértői Bizottság szakértői véleménye.
 • a gyermek
 • születési anyakönyvi kivonata,
 • lakcímkártyája,
 • TAJ-kártyája,
 • oktatási azonosító száma (óvoda állítja ki – szerepelhet az óvodai szakvéleményen is),
 • tartózkodási hely igazolása (állandó bejelentett lakcím hiányában)
 • a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező nem magyar állampolgár esetén:
  • regisztrációs igazolás vagy
  • tartózkodási kártya vagy
  • állandó tartózkodási kártya
 • kitöltendő (kötelező) nyomtatványok (a helyszínen is kitölthető)
  • Nyilatkozat a szülői felügyelet gyakorlásáról (letölthető honlapunkról)Letöltés: [LINK]
  • Nyilatkozat életvitelszerű tartózkodásról (letölthető honlapunkról) Letöltés: [LINK]
  • Nyilatkozat Etika/Hit- és erkölcstan oktatásról (letölthető honlapunkról) Letöltés: [LINK]
  • Nyilatkozat személyes adatok kezeléséről (letölthető honlapunkról) Letöltés: [LINK]
  • Adatlap (letölthető honlapunkról) Letöltés: [LINK]
  • Nyilatkozat sorrendről (letölthető honlapunkról) Letöltés: [LINK]
 • Diákigazolvány igényléséhez NEK-azonosító igazolás1
 • Kettős állampolgárság esetén kérjük az ezt igazoló okiratok bemutatását (pl.: útlevél; születési anyakönyvi kivonat)
 • Ebédbefizetéshez:
  • nyomtatványok:
   • Nyilatkozat ingyenes vagy kedvezményes étkezéshez2 (letölthető honlapunkról)
   • Nyilatkozat online bankkártyás és átutalásos étkezés befizetéshez3 (letölthető honlapunkról)
  • kedvezményre jogosító igazolások:
   • Rendszeres gyermekvédelmi támogatás igazolása
   • Tartósan beteg igazolás

Az államilag finanszírozott gyermek balesetbiztosítási csomag minden 3-18 éves gyermekre kiterjed. Ezen felül iskolánkban megköthetők a „Szimba tanuló-balesetbiztosítás” egyes csomagjai is, 1000-10.000 Ft-ig terjedő értékben, amit a beiratkozáskor lehet fizetni.

                                                                                                                                                                                                                                              


1 Diákigazolvány igénylés:

Az igénylési folyamata teljesen elektronikus és ingyenes.

Beiratkozás előtti teendők: Az igénylést a lakhely szerinti Kormányablakban kell elindítani, melyhez az alábbi iratokra van szükség:  érvényes fényképes személyazonosító okmány (személyi igazolvány, útlevél) és lakcímkártya.

Az okmányiroda készíti el a szükséges fényképet is! A folyamat során a jogosult adatai ellenőrzésre kerülnek a személyi adat- és lakcímnyilvántartás alapján.

Beiratkozáskor: Az Okmányirodán kapott NEK adatlapot le kell adni az iskolában! Az elkészült igazolványokat szeptemberben az osztályfőnökök fogják kiosztani.

Amennyiben a beiratkozásig nem sikerül elindítani a diákigazolványt, az adatlapokat később is leadhatják a titkárságon, május 31-ig.

 

 

2 TÁJÉKOZTATÓ AZ ÉTKEZÉSI TÉRÍTÉSI DÍJKEDVEZMÉNYEKRŐL

 

Normatív kedvezmények: [Gyvt. 151. §]

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek:

Kedvezmény mértéke:

 • 100 % - óvoda és az általános iskola 1-8. évfolyamán
 • 50 % - középiskola 9-13. évfolyamán

Jogosultságot alátámasztó dokumentum:

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításáról szóló érvényes határozat. A jogosultság érvényességének időpontját figyelemmel kell kísérni. Lejárt határozat esetén a teljes térítési díjat kell megfizetni. A visszamenőleges hatállyal kiállított határozatok esetében a kedvezmény is csak visszamenőlegesen érvényesíthető.

Három vagy többgyermekes családban (közös háztartásban) élő gyermek: Kedvezmény mértéke: 50 %

A közös háztatásban élőként kell figyelembe venni:

 • 18 éven aluli,
 • 25 évesnél fiatalabb, közoktatásban nappali rendszerű oktatásban részt vevő, illetve felsőoktatásban nappali tagozaton tanuló, valamint
 • életkortól függetlenül a tartósan beteg vagy súlyos fogyatékos gyermekeket.

Jogosultságot alátámasztó dokumentum:

A szülő (gondviselő) nyilatkozata a közös háztartásban élők számáról. A közös háztartásban élők számában történő változást 15 napon belül írásban jelezni kell az intézményvezető vagy az általa kijelölt személy részére.

Tartósan beteg, vagy fogyatékos gyermek, sajátos nevelési igényű: Kedvezmény mértéke: 50 %

Jogosultságot alátámasztó dokumentum:

Szakorvosi igazolás vagy szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye vagy a családi pótlék folyósításáról szóló 30 napnál nem régebbi igazolás (MÁK igazolás, pénzintézeti számlakivonat, postai igazolószelvény)

Nevelésbe vett gyermek: Kedvezmény mértéke: 100%

Jogosultságot alátámasztó dokumentum:

Elhelyezésről szóló okirat, vagy a 328/2011. (XII.29.) Kormányrendelet 9. számú melléklete

Normatív kedvezmény csak egy jogcímen vehető igénybe.

 

 

3 Amennyi átutalással szeretne fizetni. Személyes befizetésre is van lehetőség iskolánkban a kijelölt napokon.

 

 

A 2018-2019. tanévben iskolánkban két 1. osztályt tudunk indítani! (54-62 fő)

 

Az „a” osztályban a 4. évfolyamtól angol nyelvet lehet tanulni,

a „b” osztályban pedig angolt vagy németet.

 


KÖRZETÜNK

Abrudbánya utca

Balogh Géza utca

Bálványos utca

Bánffyhunyad utca

Beremend utca

Beszterce utca

Brassó utca

Cséry Lajos utca (páratlan: végig)

Csíkszereda utca

Déva utca

Drávacsehi utca

Drávafok utca

Egerág utca

Fedák Sári utca

Flór Ferenc utca

Fogaras utca

Gyöngyfa utca

Halomi utca (páratlan: 1-63-ig; páros: 2-98-ig)

Hargita tér

Herrich Károly utca (páratlan végig)

Hímesháza utca

Iparvasút utca (páratlan: 5-től végig; páros: végig)

Kétújfalu utca (páratlan: 1-149-ig; páros: 2-36-ig)

Kevermes utca

Kézdivásárhely utca

Kolbányi Géza utca

Kőrös utca

Küküllő utca

Marosvásárhely utca (páratlan: végig; páros: 14-től végig)

Nagydobos utca

Nagyenyed utca

Nagyszeben utca

Óhuta utca

Olt utca

Orsovahida utca

Prokopp Sándor utca

Sepsiszentgyörgy utca

Szamos utca

Székelyudvarhely utca (páratlan: végig; páros: 2-22-ig)

Szűr utca

Tarkő utca

Torda utca

Torockó utca

Tusnád utca

Uzsok tér

Üllői utca (páratlan: 663-729-ig)

Vajdahunyad utca

Vedres Márk utca

Véménd utca

Vízakna utca

Wittmann Viktor utca

Zágon utca

Zaláta utca

Zalatna utca

 

 

 

 

 

Tájékoztató [link]
Körzethatárunk [link]

Tájékoztató leendő 1. osztályos tanulók szülei részére: 2018. február 14. szerda 9 óra.

A 2018-2019. tanévben iskolánk két elsőosztályt tud indítani. A maximálisan felvehető gyerekek száma: 64 fő.

Az „a” osztályban a 4. évfolyamtól angol nyelvet lehet tanulni, a „b” osztályban pedig angolt vagy németet.

Az osztályfőnökök kijelölése 2018. február 14-ig fog megtörténni.